Az alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F §-ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő alapítványt hoz létre:
I.

AZ ALAPÍTÓ ADATAI

Név: Juhász Anna

II.
AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA
1. Az Alapítvány neve: Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány
2.Az Alapítvány székhelye: 1046 Budapest, Lahner Gy. u. 31. fszt/5.
3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet
4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:
A.) Az Alapítvány tartós közérdekű célja: Tenni az emberekért állatok közreműködésével, és segíteni egy új és felelősségteljesebb nemzedék szemléletének kialakításában. Tenni a környezetért, és az állatokért. Segíteni szeretnénk, az olyan beteg embereknek, akiknek gyógyulását, állatokkal elő lehet segíteni.
B.) Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja.

6. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:
6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
6.1.1 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
6.1.2 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
6.1.3 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
6.1.4 természetvédelem, állatvédelem
6.1.5 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
6.1.6 rehabilitációs foglalkoztatás
6.1.7 munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
6.3 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.
6.4 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.
6.5 Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.
6.6 Az Alapítvány mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.
6.7 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

III.
AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA
1. Induló vagyonként az Alapító 2 db kutyát ( Kutya 1: Németjuhász, kan, szül: 2000.08, értéke 60.000 forint, azaz hatvanezer forint, neve: Adolf; Kutya 2: Angol szetter, kan, szül: 1995.09, értéke 200.000 forint, azaz kettőszázezer forint, neve: Choiche chef Gillette of Slow Fox); és 100.000,-Ft, azaz Százezer forintot bocsát jelen Alapító Okirat aláírásával egyező időpontban készpénzben az Alapítvány rendelkezésére, melynek igazolására az Alapító jelen Alapító Okirat mellékleteként csatolja a letéteményes bank által kiadott hiteles igazolást.
2. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel.
3. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.
Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni.

IV.
AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA

l. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbségi döntéssel döntenek. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat II./5./A.és B. valamint 6.1 pontjában felsorolt célok megvalósításának valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj, szociális segély kifizetése, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
3. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.
4. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
5. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat V./11. pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében.
6. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
7. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
8. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
9. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs. (Ha az alapítvány befektetési tevékenységet kíván végezni, csatolni kell az alapító Okirathoz a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzatot. A befektetési tevékenység fogalmát az 1997. évi CLVI. törvény értelmező rendelkezései határozzák meg a 26. §-ban.)
10. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

V.
AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg.
2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.
3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.
4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.
5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 4 fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői.
6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről.
7. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét.
8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy
szer tart ülést.

9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:
a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére
b.) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára
c.) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására
d.) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására
e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására
f.) A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti
g.) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére
h.) A következő évi költségvetés elfogadására
10. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni . A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 tagja jelen van.
11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A Kuratórium ülése nyilvános .A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történő azonnali, 8 naptári napra történő kifüggesztéséről, és az alapítvány honlapján való elhelyezéséről. A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.
12. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával. A Kuratórium az ügyvezetéssel kuratóriumi tagot is megbízhat. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával felhatalmazza a Kuratóriumot arra, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet csak sor.
13. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékű költségtérítésben részesülhetnek.

14. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.
15. A Kuratórium tagjai:
Elnök: Illés Ágnes
Ügyvezető elnök: Gaál Györgyi
Tagok: Ferkainé Szántó Andrea
Maksa Lajosné
16. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá?és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
17. Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az Ötmillió forintot nem éri el, ezért Felügyelő Szerv létrehozataláról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben az Ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, az Alapító az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról.

VI.
AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

1. Az Alapítványt Gaál Györgyi ügyvezető elnök önállóan jogosult képviselni.
2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog Illés Ágnes, valamint Gaál Györgyi kuratóriumi tagokat önállóan illeti meg.
3. Utalványozási joggal az Alapító Okirat VI/2. pontjában megjelölt kuratóriumi tagok önállóan rendelkeznek.
4. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Gaál Györgyi ügyvezető elnök gyakorolja.
5. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium határozattal dönt a jelen Alapító Okirat V./12. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

VII.
AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

VIII:
A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI

1. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
2. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

IX.
BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek. A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is.

X.
NYÍLVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

XI.
AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy a Fővárosi Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye valamint közhasznú szervezetté minősítse.
3. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet működése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet, amennyiben ez az Alapítvány vagy mások jogszabály által védett jogait (különös tekintettel az üzleti titkokra, a személyiségi jogokra, a szellemi alkotások és a személyes adatok védelmére) vagy jogos érdekeit nem sérti vagy nem veszélyezteti. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.
4. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.
5. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával a Ptk-ban biztosított jogainak gyakorlására halála/megszűnése esetére kijelöli Illés Ágnest, akinek lakhelye/székhelye a jelen Alapító Okirat aláírásának időpontjában: 2120 Dunakeszi Szent István u.9 (a továbbiakban: kijelölt személy) A kijelölt személyre az Alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadók. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az Alapító nem vonhatja vissza. Alapító vagy a kijelölt személy hiányában - a Kuratórium vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján - az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg.

VI . A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összege

Az alapítvány vezető tisztségviselői semmilyen jutatásban nem részesültek. Sem anyagi, sem tárgyi.

Az alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadta a közhasznúsági jelentést.

Budapest, 2006. 01.30.
Az Alapítvány Kuratóriuma